PANJENENGAN PENGUNJUNG NOMER

JAM PIRO SAIKI

Monday, November 26, 2007

KIDUNG RUMEKSA ING WENGI


BY KANGJENG SUNAN KALIJAGA

ANA KIDUNG RUMEKSA ING WENGI
TEGUH AYU LUPUTA ING LELARA
LUPUTA BILAHI KABEH
JIM SETAN DATAN PURUN
PANELUHAN TAN ANA WANI
MIWAH PANGGAWE ALA
GUNANING WONG LUPUT
GENI ATEMAHAN TIRTA
MALING ADOH TAN ANA NGARAH MRING MAMI
GUNA DUDUK PAN SIRNA

SAKABEHING LARA PAN SAMNYA BALI
SAKEH NGAMA PAN SAMI MIRUDA
WELAS ASIH PANDULUNE
SAKEHING BRAJA LUPUT
KADI KAPUK TIBANING WESI
SAKEHING WISA TAWA
SATO GALAK LULUT
KAYU AENG LEMAH SANGAR

SONGING LANDAK GUWANING WONG LEMAH MIRING
MYANG POKIPONING MERAK

PAGUPAKANING WARAK SAKALIR
NADYAN ARCA MYANG SEGARA ASAT
TEMAHAN RAHAYU KABEH
APAN SARIRA AYU
INGIDERAN KANG WIDADARI
RINEKSA MALAIKAT
SAKATHAHING RASUL
PAN DADI SARIRA TUNGGAL
ATI ADAM UTEKU BAGINDA ESIS
PANGUCAPKU YA MUSA
NAPASKU NABI MUSA LINUWIH
NABI YAKUB PAMYARSANINGWANG
YUSUP IKU RUPAKU MANGKE
NABI DAWUD SWARAKU
JENG SULEMAN KASEKTEN MAMI
NABI IBRAHIM NYAWAKU
EDRIS ING RAMBUTKU
BAGINDA LI ING KULITINGWANG
GETIH DAGING ABU BAKAR SINGGIH
BALUNG BAGENDA USMAN

SUNGSUMINGSUN PATIMAH LINUWIH
SITI AMINAH BAYUNING ANGGA
AYUB UNG USUSKU MANGKE
NABI NUH ING JEJANTUNG
NABI YUNUS ING OTOT MAMI
NETRAKU YA MUHAMMAD
PAMULUKU RASUL
PINAYUNGAN ADAM SARAK
SAMPUN PEPAK SAKATHAHING PARA NABI
DADYA SARIRA TUNGGAL

WIJI SAWIJI MULUNE DADI
APAN PENCAR SAISINING JAGAD
KASAMADAN DENING DATE
KANG MACA KANG ANGRUNGU
KANG ANURAT KANG ANYIMPENI
DADI AYUNING BADAN KINARYA SESEMBUR
YEN WINACAKNA ING TOYA
KINARYA DUS RARA GELIS LAKI
WONG EDAN NULI WARAS

LAMUN ANA WONG KADHENDHA KAKI
WONG KABANDA WONG KABOTAN UTANG
YOGYA WACANEN DEN AGE
NALIKA TENGAH DALU
PING SAWELAS MACANEN SINGGIH
LUWAR ASKING KABANDA
KANG KADHENDHA WURUNG
AGLIS NULI SINAURAN MRING HAYANG
SUKSMA KANG UTANG PUNIKU SINGGIH
KANG AGRING NULI WARAS

LAMUN ARASA TULUS NANDUR PARI
PUWASAA SAWENGI SADINA
IDERANA GALENGANE
WACANEN KIDUNG IKU
SAKEH NGAMA SAMI ABALI
YEN SIRA LUNGA PERANG
WATEKEN ING SEKUL
ANTUKATIGANG PULUKAN
MUSUHIRA REP SIREP TAN ANA WANI
RAHAYU ING PAYUDAN

SING SAPA REKE BISA NGLAKONI
AMUTIYA LAWAN ANAWAA
PATANG PULUH DINA WAE
LAN TANGI WEKTU SUBUH
LAN DEN SBAR SUKURING ATI
INSYA ALLAH TINEKAN
SAKARSANIREKU
TUMRAP SANAK RAKYATIRA
SAKING SAWABING NGELMU PANGIKET MAMI
DUK ANENG KALIJAGA

No comments: